Monday, 03/10/2022 - 07:42|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Vân Trung

THÔNG BÁO CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM HỌC 2017-2018

THÔNG BÁO

CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM HỌC 2017-2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

Phßng gD&§T VIÖT Y£N Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

TRƯỜNG THCS VÂN TRUNG §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Số 61/THCS.VT-TB

Vân Trung, ngày 11 tháng 09 năm 2017

 

THÔNG BÁO

CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH NĂM HỌC 2017-2018

 

  1. Chất lượng 2 mặt giáo dục:

 

Tæng

H¹nh KiÓm

Häc lùc

Khối

Tèt

Kh¸

TB×nh

Giái

Kh¸

TB×nh

YÕu

 

HS

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6

88

73

82,95

11

12,5

4

4,55

15

17,05

42

47,73

27

30,68

4

4,55

7

110

92

83,64

10

9,091

8

7,27

15

13,64

50

45,45

39

35,45

6

5,45

8

94

79

84,04

11

11,7

4

4,26

12

12,77

43

45,74

36

38,3

3

3,19

9

86

66

76,74

15

17,44

5

5,81

8

9,302

33

38,37

40

46,51

5

5,81

Cộng

378

310

82,01

47

12,43

21

5,56

50

13,23

168

44,44

142

37,57

18

4,76

 

- Tỷ lệ lên lớp thẳng: 95.24 %.

- Tỷ lệ bỏ học 9 tháng: 0%; bỏ học trong 12 tháng 2 = 0.5%

- Dạy tin học cho học sinh 7 lớp khối 6, 7, 8. Dạy nghề học sinh khối 8.

2. Học sinh giỏi các cấp:

2.1. Học sinh giỏi các môn văn hóa:

- Cấp huyện: 9 môn văn hóa 25 giải. KTKT, liên môn, tích hợp, tin học 3 giải.

- Cấp tỉnh: KTKT 2 học sinh đạt giải.

2.2. Học sinh giỏi các môn thể dục thể thao

- Cấp huyện: Tham gia 6/8 môn, tối thiểu 18 học sinh đạt giải.

- Cấp tỉnh: Phấn đấu đạt 4 học sinh đạt giải.

3. Tốt nghiệp: Đạt 84/86hs = 97.6%.

4. Tuyển sinh lớp 10: Xếp thứ từ 8 - 5/19 trường, điểm bình quân tối thiểu 6.5 .

5. Giáo viên giỏi: Cấp cơ sở đạt 11 giáo viên. Cấp tỉnh đạt 1 giáo viên (vòng 2).

  1. §æi míi PPDH vµ øng dông CNTT:

75% sè tiÕt d¹y sö dông §DDH. 80% gi¸o viªn sö dông thµnh th¹o m¸y vi tÝnh.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 17
Tháng 10 : 23
Năm 2022 : 2.320